نماد اعتماد الکترونیکی

» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 35844 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 20/05/1400 بازدید355 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/11/1394 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید7820 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید4469 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 4841 2309
دوشنبه 4533 2210
جمعه 5527 2302
شنبه 4545 2133
چهارشنبه 4988 2195
پنجشنبه 5122 2233
سه شنبه 6288 2204
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 7820 3147
جمعه 6674 2604
20الی 24 شب 5329 2050
چهارشنبه 5788 2699
12الی 16 بعدازظهر 5764 2728
سه شنبه 4469 2358