نماد اعتماد الکترونیکی

» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 20208 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 28/11/1399 بازدید223 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/11/1394 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید4426 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید2246 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 2556 1165
دوشنبه 2280 1141
جمعه 3236 1327
شنبه 2522 1086
چهارشنبه 2559 1222
پنجشنبه 3056 1271
سه شنبه 3999 1169
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 4426 1661
جمعه 3687 1441
20الی 24 شب 2966 1199
چهارشنبه 3392 1458
12الی 16 بعدازظهر 3491 1463
سه شنبه 2246 1159